Уписи

Дополнување на оглас за запишување на ученици во прва година 

за учебна 2024/2025 година

Државниот музички училишен центар “Сергеј Михајлов“ – Штип во учебната 2024/2025 година согласно наставните планови и програми за уметничкото образование – музичка уметност во прво пријавување ќе врши упис на:

Повеќе

Оглас за запишување на ученици во прва година 

за учебна 2024/2025 година

Државниот музички училишен центар “Сергеј Михајлов“ – Штип во учебната 2024/2025 година согласно наставните планови и програми за уметничкото образование – музичка уметност во прво пријавување ќе врши упис на:

Повеќе

Оглас за запишување на ученици во прва година 

за учебна 2021/2022 година

Државниот музички училишен центар “Сергеј Михајлов“ – Штип во учебната 2021/2022 година согласно наставните планови и програми за уметничкото образование – музичка уметност во прво пријавување ќе врши упис на: